Om Tillväxt, miljö och regionplanering

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) verkar för att uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar Stockholmsregionens unika tillgångar och styrkor. TMR är ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning och arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt-, miljö- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av landstingsstyrelsen/Tillväxt- och regionplaneringsutskottet inom Stockholms läns landsting.

Vi bidrar till regionens utveckling. Tillsammans med utskottet ansvarar TMR för att förverkliga vision och inriktning enligt den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. RUFS 2010 har visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Landstingets miljöprogram, Miljöutmaning 2016, är beslutat av landstingsfullmäktige och omfattar all landstingsfinansierad verksamhet. Miljöprogrammet omfattar tre målområden: klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande miljöarbete. Samtliga landstingsägda verksamheter är certifierade enligt den intenationella miljöledningsstandarden, ISO 140001. 

Komplexa frågor hanteras bäst i samarbete. För att synen på regional utveckling ska bli gemensam samverkar TMR med kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. Utvecklingsplaneringen grundas på ett kvalificerat underlag som tas fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TMR. 

Utvecklingen av Stockholmsregionen kräver en långsiktig planering och samordning. Landstingsstyrelsens Tillväxt- och regionplaneringsutskott (TRU) och Miljö- och skärgårdsberedning (MSB) ansvar för regionplaneringen och de regionala tillväxt- och utvecklingsfrågorna inom landstinget med stöd av Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR).

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet har i uppdrag att svara för frågor om miljö, naturvård, glesbygd, skärgård och energi. Utskottet ska också bevaka och ta initiativ i strukturfrågor både vad gäller Stockholms län och hela Mälardalen. Vidare ska utskottet bevaka och ta initiativ i frågor som rör landstingets internationella samarbete vad gäller bland annat regional utveckling.

TMR samarbetar nära med länets 26 kommuner, Kommunförbundet, olika statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.